Blitz4Kidz

Logo Kinderopvang Blitz4Kids

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Kinderopvang Blitz 4 Kidz v.o.f. 

Adres locatie Rucphen: Schijfse Vaartkant 3b, 4715 EK Rucphen (LRK: 145024258) 

Adres locatie Schijf: Zoeksestraat 5, 4721 AC Schijf (LRK: 222651192) 

Telefoonnummers: 06-36078853 & 06-12660317 

IBAN Bankrekeningnummer: NL41 INGB 0006 3071 92

BTW-nummer: 853534913B01 

KvK-nummer: 59521252 

Algemene Voorwaarden Kinderopvang BLITZ4KIDZ

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op opvang voor kinderen in de Buitenschoolse Opvang in de leeftijd van vier tot de start van het voortgezet onderwijs bij de vennootschap onder firma BLITZ4KIDZ. De contracten worden aangegaan tussen vennootschap onder firma BLITZ4KIDZ (hierna te noemen BLITZ4KIDZ) en de ouder(s) c.q. verzorger(s) van het in het contract genoemde kind (hierna de klant).

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: BLITZ4KIDZ: de vennootschap onder firma die zich primair ten doel stelt buitenschoolse opvang te verzorgen voor kinderen in de leeftijd van tweeënhalf tot en met vier jaar en vier tot en met twaalf jaar. De klant: De ouder/verzorger die als natuurlijke persoon niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf een overeenkomst sluit betreffende het afnemen van de dienst Buitenschoolse opvang voor een kind met wie hij of zij een huishouding voert en dat in belangrijke mate door hem of haar wordt onderhouden dan wel waarvoor hij of zij een pleegvergoeding ontvangt in het kader van de Wet op de Jeugdzorg. Het contract: een schriftelijke bevestiging van de tussen BLITZ4KIDZ en de klant overeengekomen afspraken betreffende kinderopvang van het in het contract genoemde kind. Ook wel genoemd ‘aanvraagformulier BSO BLITZ4KIDZ’. Werkdagen: de dagen van de week met uitzondering van de zaterdag, de zondag en de algemeen erkende feestdagen. Kinderopvang: de opvang van kinderen in de leeftijd van tweeënhalf tot en met vier jaar en vier tot twaalf jaar in groepsverband, op vaste openingstijden, op werkdagen. Vakantiedagen: dagen wanneer een school in verband met vakantie meerdere dagen achtereen gesloten is volgens de vakantierooster van de school. Kindplaats: de plaatsingscapaciteit die nodig is om één kind gedurende één jaar vijf werkdagen per week opvang te bieden. Dagdeel Kinderopvang: een deel van een werkdag (ochtend of middag). Ouderbetrokkenheid: Betrokkenheid van de ouders en verzorgers van de geplaatste kinderen met betrekking tot zaken die rechtstreeks verband houden met (beleid omtrent) de opvang van hun kinderen en met betrekking tot het vaststellen of wijzigen van een regeling op het gebied van de behandeling van klachten. Oudercommissie: Advies en overlegorgaan ingesteld door BLITZ4KIDZ, bestaande uit een vertegenwoordiging van ouders en verzorgers van de geplaatste kinderen. 

1. BLITZ4KIDZ biedt schriftelijk dan wel elektronisch informatie ter kennismaking aan, die voldoende gedetailleerd is om de klant bij zijn of haar oriëntatie op de markt een nadere keuze tussen de ondernemingen in kinderopvang te kunnen laten maken. 2. De informatie bevat ten minste de volgende elementen: Kinderopvang Blitz 4 Kidz v.o.f. Adres locatie Rucphen: Schijfse Vaartkant 3b, 4715 EK Rucphen (LRK: 145024258) Adres locatie Schijf: Zoeksestraat 5, 4721 AC Schijf (LRK: 222651192) Telefoonnummers: 06-36078853 & 06-12660317 IBAN Bankrekeningnummer: NL41 INGB 0006 3071 92 BTW-nummer: 853534913B01 KvK-nummer: 59521252 a. de aard en omvang van de in of via de locatie te verlenen opvang en eventuele extra diensten, soort opvang, aanbod voor hoeveel en welke tijdsduur (eventueel met een minimum) eventuele mogelijkheden van flexibele opvang plaatsingsprocedure en aard en omvang van de wenperiode; b. (een samenvatting van) het door BLITZ4KIDZ pedagogisch beleidsplan, waarin de kenmerkende wijze van omgang met kinderen en ouders wordt omschreven met de mededeling dat de uitgebreide versie van het pedagogische beleidsplan op aanvraag beschikbaar is; c. de vorm en frequentie van informatie uitwisseling, waaronder het aantal oudergesprekken dat er in principe per jaar wordt gehouden; d. het hygiënebeleid, veiligheidsbeleid, beleid medisch handelen, ziektebeleid en privacybeleid; e. de wijze waarop BLITZ4KIDZ aan de Oudercommissie dan wel andere vorm van ouderbetrokkenheid heeft vorm gegeven; f. de op dit moment geldende prijs van alle reguliere en eventuele extra diensten inclusief de hoogte van de annuleringskosten en de voorwaarden waaronder annulering mogelijk is en de wijze van betaling. Als aan een bepaalde betaalvorm meerkosten vastzitten, moet ook over de dan te betalen meerprijs kennismakingsinformatie worden verschaft; g. de klachtenprocedure; h. de opzegtermijn en de dag van de maand waarop kan worden opgezegd; i. de getalsverhouding tussen groepsleiding en aantal kinderen per leeftijdscategorie; j. informatie aangaande de groep en de beschikbare ruimte; k. de openingstijden- en dagen van BLITZ4KIDZ alsmede de tijden waarop de kinderen ontvangen worden en de opvang verlaten; l. de al dan niet door BLITZ4KIDZ te verzorgen voeding en de eventuele mogelijkheid van het maken van specifieke afspraken over de voeding en verzorging. 3. De klant kan zich via het ‘aanvraagformulier BSO BLITZ4KIDZ’ schriftelijk aanmelden als geïnteresseerde bij BLITZ4KIDZ kinderopvang voor een bepaalde soort opvang voor een bepaald kind voor een bepaalde tijdsduur. 

1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de te leveren diensten om een definitieve keuze voor BLITZ4KIDZ mogelijk te maken. 2. De klant moet binnen de door BLITZ4KIDZ gestelde redelijke termijn laten weten of hij of zij het aanbod al dan niet aanvaardt. 3. Het aanbod wijst op de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Deze is al dan niet elektronisch beschikbaar. 4. Het aanbod wordt voorzien van een dagtekening en is gedurende de reactietermijn onherroepelijk. Indien de reactietermijn is verstreken is het aanbod als vervallen te beschouwen.

1. De overeenkomst komt schriftelijk tot stand op het moment dat de klant een exemplaar van het contract schriftelijk dan wel elektronisch aan BLITZ4KIDZ retourneert en BLITZ4KIDZ deze heeft ontvangen. BLITZ4KIDZ bevestigt de overeenkomst aan de klant. Daardoor ontstaan, Kinderopvang Blitz 4 Kidz v.o.f. Adres locatie Rucphen: Schijfse Vaartkant 3b, 4715 EK Rucphen (LRK: 145024258) Adres locatie Schijf: Zoeksestraat 5, 4721 AC Schijf (LRK: 222651192) Telefoonnummers: 06-36078853 & 06-12660317 IBAN Bankrekeningnummer: NL41 INGB 0006 3071 92 BTW-nummer: 853534913B01 KvK-nummer: 59521252 anders dan door het insturen van het inschrijfformulier (zie artikel 3 lid 3), ook voor de klant verplichtingen. 2. Incidentele wijzigingen in de opvang laten de overeenkomst onverlet. 

1. Tijdig voor de aanvang van de feitelijke plaatsing nodigt BLITZ4KIDZ de klant uit voor een plaatsingsgesprek. In dit gesprek worden de voor de opvang benodigde specifieke gegevens van de klant en zijn of haar kind besproken. BLITZ4KIDZ en de klant spreken daarbij af om elkaar, voor zover nodig, regelmatig te informeren of er sprake is van algemene of tijdelijke aandachtspunten en bijzonderheden voor de specifieke opvang van het kind (dagritme, voeding, ziekte en dergelijke). 2. BLITZ4KIDZ wijst er in het plaatsingsgesprek op dat: – BLITZ4KIDZ gehouden is op de gezondheid van het kind te letten en daarover met de ouder te communiceren; – de klant als ouder of voogd wettelijk aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door zijn of haar kind. 3. BLITZ4KIDZ en de klant bevestigen de bij het plaatsingsgesprek gemaakte afspraken schriftelijk. 

1. De overeenkomst duurt tot de eerste dag van de maand waarop het voortgezet onderwijs voor het kind begint tenzij schriftelijk dan wel elektronisch anders is overeengekomen. 2. Indien partijen overeenkomen dat er sprake is van verlenging van de overeenkomst, wordt dit door beide partijen schriftelijk dan wel elektronisch bevestigd. De onderhavige Algemene Voorwaarden blijven in dat geval van toepassing. 3. Bij overlijden van het kind is de overeenkomst van rechtswege per direct beëindigd. Bij nieuw ingetreden blijvende invaliditeit die het functioneren in de kinderopvang kan beïnvloeden hebben de klanten BLITZ4KIDZ het recht om de overeenkomst per direct te beëindigen. 4. Een overeenkomst wordt gesloten voor de maximale tijdsduur genoemd in lid 1 of een overeengekomen kortere tijdsduur (bijvoorbeeld van één jaar). Elk der partijen kan een overeenkomst van kortere tijdsduur niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Bij een voor de maximale tijdsduur zoals genoemd in lid 1 gesloten overeenkomst heeft elk der partijen het recht de overeenkomst of een gedeelte van de overeengekomen tijdsduur op te zeggen door middel van een aan de wederpartij gerichte gemotiveerde schriftelijke dan wel elektronische verklaring. Dit met inachtneming van een opzegtermijn van maximaal twee maanden. Opzeggen is in ieder geval mogelijk per de eerste dan wel de zestiende van de maand. Een en ander laat overige rechten op grond van deze Algemene Voorwaarden onverlet 5. BLITZ4KIDZ kan de overeenkomst met de klant van wie het kind twee maanden opvang heeft genoten zonder dat betaling heeft plaats gevonden met onmiddellijke ingang beëindigen, tenzij de ouder direct betaalt. Gebeurt dat laatste niet dan mag BLITZ4KIDZ de opvang van het kind met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder dat dit de klant ontslaat van zijn of haar verplichting alsnog voor die twee maanden te betalen. De onmiddellijke beëindiging is niet van toepassing indien de klant aannemelijk maakt dat hij in de gehele daar genoemde periode door overmacht niet in staat was om aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

1. BLITZ4KIDZ is in beginsel toegankelijk voor elk kind zolang hierover overeenstemming bestaat tussen BLITZ4KIDZ en de klant. Kinderopvang Blitz 4 Kidz v.o.f. Adres locatie Rucphen: Schijfse Vaartkant 3b, 4715 EK Rucphen (LRK: 145024258) Adres locatie Schijf: Zoeksestraat 5, 4721 AC Schijf (LRK: 222651192) Telefoonnummers: 06-36078853 & 06-12660317 IBAN Bankrekeningnummer: NL41 INGB 0006 3071 92 BTW-nummer: 853534913B01 KvK-nummer: 59521252 2. BLITZ4KIDZ behoudt zich het recht voor een geplaatst kind voor opvang te weigeren voor de duur van de periode dat het kind door ziekte of anderszins extra verzorgingsbehoeftig is, dan wel een gezondheidsrisico vormt voor de andere aanwezigen binnen BLITZ4KIDZ en een normale opvang van het kind en de andere kinderen redelijkerwijs niet van hem of haar mag worden verwacht. 3. Wanneer de klant het niet eens is met de door BLITZ4KIDZ geweigerde toegang op grond van het lid 2, kan hij dit aan de Geschillencommissie voorleggen met het verzoek het geschil volgens de Verkorte Procedure te behandelen. Een beslissing daarover van de Geschillencommissie is bindend voor partijen. Zolang deze Verkorte Procedure loopt mag BLITZ4KIDZ de plaatsing niet opzeggen en blijft voor de klant de verplichting in stand om te betalen overeenkomstig artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden. 4. Indien een geplaatst kind, nadat diens ouders daartoe zijn aangemaand, zodanig gedrag blijft vertonen dat daardoor gevaar ontstaat voor de geestelijke en/of lichamelijke gezondheid van de overige opgenomen kinderen, dan wel het kind niet op de gebruikelijke wijze kan worden opgevangen, heeft BLITZ4KIDZ het recht op redelijke grond en met inachtneming van een redelijke termijn de toegang tot een locatie van BLITZ4KIDZ te weigeren en de overeenkomst op te zeggen. BLITZ4KIDZ kan dan naar vermogen verwijzen naar een voor de opvang van dit kind beter geschikte instantie. 5. BLITZ4KIDZ en de klant zijn verplicht in het geval dat het kind voor langere tijd op de kinderopvang afwezig is in overleg te treden over het beschikbaar houden van de opvangplaats. 

1. De prijs die de klant moet betalen wordt vooraf overeengekomen. 2. Prijswijzigingen worden door de onderneming in kinderopvang tijdig van te voren aangekondigd, met een termijn die minimaal gelijk is aan de overeengekomen opzegtermijn (zie artikel 7 lid 4). 

Vanaf het moment van ondertekening van de overeenkomst tot de ingangsdatum van de overeenkomst heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te annuleren. Hiervoor zijn annuleringskosten verschuldigd. De hoogte van de annuleringskosten bedraagt nooit meer dan de verschuldigde betaling voor twee maanden. BLITZ4KIDZ moet bij het doen van het aanbod de klant informeren over de te volgen procedure en de hoogte van de annuleringskosten. 

1. BLITZ4KIDZ staat ervoor in dat de door BLITZ4KIDZ verrichte werkzaamheden voor de kinderopvang beantwoorden aan de overeenkomst in overeenstemming met de wettelijke eisen. 2.BLITZ4KIDZ treft zodanige personele en materiële voorzieningen dat de onderneming in kinderopvang optimaal geschikt is voor de opvang van kinderen en draagt zorg voor een verantwoorde opvang van kinderen in de onderneming in kinderopvang. 3.BLITZ4KIDZ kan er voor kiezen extra dienstverlening in de sfeer van medisch handelen aan te bieden. De daarmee belaste medewerkers voldoen aan de eisen in de wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg. Indien BLITZ4KIDZ daarvoor kiest, zijn de geneeskundige handelingen onderworpen aan de hiervoor uit het Burgerlijk Wetboek Kinderopvang Blitz 4 Kidz v.o.f. Adres locatie Rucphen: Schijfse Vaartkant 3b, 4715 EK Rucphen (LRK: 145024258) Adres locatie Schijf: Zoeksestraat 5, 4721 AC Schijf (LRK: 222651192) Telefoonnummers: 06-36078853 & 06-12660317 IBAN Bankrekeningnummer: NL41 INGB 0006 3071 92 BTW-nummer: 853534913B01 KvK-nummer: 59521252 voortvloeiende wettelijke verplichtingen zoals een zorg- en informatieplicht en een geheimhoudingsplicht. 4.Het moment waarop de verantwoordelijkheid voor het kind overgaat van de klant of andere volwassene op BLITZ4KIDZ en het moment waarop de verantwoordelijkheid voor het kind weer overgaat van BLITZ4KIDZ naar de klant of andere volwassene, is afhankelijk van de wijze waarop het kind naar de opvang komt en deze verlaat. Hierover worden tussen BLITZ4KIDZ en klant schriftelijk of elektronisch eenduidige afspraken gemaakt. 5.BLITZ4KIDZ kan van de klant eisen dat deze de eventuele ophaalbevoegdheid van een derde schriftelijk of elektronisch vastlegt. 6.BLITZ4KIDZ en de klant dragen samen zorg voor een adequate informatie uitwisseling over het kind. 7.BLITZ4KIDZ houdt voor zover dit redelijk mogelijk is, ook in verband met de contacten met de andere kinderen, rekening met de individuele wensen van de klant. 8. BLITZ4KIDZ kan de klant wijzen op de juridische consequenties van het stelselmatig niet op tijd brengen of halen van zijn of haar kind als een voorbeeld van niet nakoming van de overeenkomst. 

1.BLITZ4KIDZ staat ervoor in dat de door BLITZ4KIDZ verrichte werkzaamheden voor de kinderopvang worden verricht overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal. De onderneming in kinderopvang voldoet minimaal aan de wettelijke eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid. 2.Personen werkzaam bij een kindercentrum zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag, afgegeven volgens de wet Justitiële gegevens. De werknemer overlegt een dergelijke verklaring aan BLITZ4KIDZ vóór aanvang van zijn of haar werkzaamheden; de verklaring is op dat moment van overleggen niet ouder dan twee maanden. Indien BLITZ4KIDZ redelijkerwijs mag vermoeden dat de werknemer niet langer voldoet aan de eisen voor het afgeven van deze verklaring, verlangt BLITZ4KIDZ van de werknemer binnen een door BLITZ4KIDZ vast te stellen termijn opnieuw een verklaring omtrent het gedrag te overleggen die niet ouder is dan twee maanden.

1. De klant is verantwoordelijk voor tijdige betaling aan BLITZ4KIDZ. 2. Betaling op basis van een factuur geschiedt niet vaker dan eens per maand en bovendien niet langer dan één maand vooruit voordat de opvang plaats vindt. Een eventueel gevraagde borgstelling wordt in deze gelijkgesteld aan betaling. 3.Indien de klant betaalt aan een door BLITZ4KIDZ ingeschakelde derde overeenkomstig artikel 2 lid 4 geldt dit voor de klant als bevrijdende betaling. Inschakeling door de klant van een derde voor het doen van betalingen ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting. 4. De klant is in verzuim na het verstrijken van de betalingsdatum. BLITZ4KIDZ zendt na het verstrijken van die datum schriftelijk een betalingsherinnering en geeft de klant de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Verder waarschuwt BLITZ4KIDZ de klant in deze betalingsherinnering voor de situatie dat op grond van artikel 7 lid 5 van deze Algemene Voorwaarden de plaatsing per direct kan worden beëindigd als twee maanden opvang is afgenomen waarvoor niet is betaald. Deze betalingsherinnering moet minimaal 14 dagen vóór de datum waarop van die situatie sprake Kinderopvang Blitz 4 Kidz v.o.f. Adres locatie Rucphen: Schijfse Vaartkant 3b, 4715 EK Rucphen (LRK: 145024258) Adres locatie Schijf: Zoeksestraat 5, 4721 AC Schijf (LRK: 222651192) Telefoonnummers: 06-36078853 & 06-12660317 IBAN Bankrekeningnummer: NL41 INGB 0006 3071 92 BTW-nummer: 853534913B01 KvK-nummer: 59521252 zou zijn verzonden zijn. 5. Als na het verstrijken van de termijn genoemd in de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, brengt BLITZ4KIDZ rente in rekening vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente. 6. Onverlet het bepaalde in lid 4 van dit artikel kan BLITZ4KIDZ ervoor kiezen een betalingsregeling aan te bieden.

Indien BLITZ4KIDZ haar verplichtingen uit de overeenkomst met afnemer niet of slechts gedeeltelijke kan nakomen als gevolg van overmacht, is BLITZ4KIDZ gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur der overmacht, zonder dat BLITZ4KIDZ schadeplichtig is. Indien de overmacht toestand drie maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat BLITZ4KIDZ schadeplichtig is, ook niet in het geval dat BLITZ4KIDZ als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben. Onder overmacht wordt onder ander verstaan: feiten en omstandigheden die de gehele of gedeeltelijke nakoming van de met afnemer gesloten overeenkomst verhinderen en die niet aan BLITZ4KIDZ kan worden toegerekend of omstandigheden waardoor de nakoming in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren. Onder de hiervoor bedoelde feiten en omstandigheden zullen onder andere begrepen zijn: stakingen, algemene vervoersproblemen, het optreden van besmettelijke ziekten onder kinderen en intrekking van subsidies. Indien BLITZ4KIDZ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is BLITZ4KIDZ gerechtigd hetgeen zij reeds heeft uitgevoerd afzonderlijk aan afnemer in rekening te brengen. Afnemer is alsdan gehouden hetgeen in rekening is gebracht te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

1. Partijen zijn aansprakelijk voor zover dit uit de wet of de overeenkomst voortvloeit. 2. Ouders/verzorgers zijn verplicht voor hun kind een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid te hebben afgesloten. 3. Geplaatste kinderen bij BLITZ4KIDZ zijn verzekerd tegen ongevallen. Werknemers van BLITZ4KIDZ zijn verzekerd tegen ongevallen en aansprakelijkheid. Voor beschadiging, zoekraken, diefstal of vermissing van o.a. fietsen, kleding, schoeisel, brillen, sieraden, sleutels, tassen of andere bezittingen van kinderen en/of ouders/verzorgers is BLITZ4KIDZ niet verzekerd en aanvaardt BLITZ4KIDZ geen aansprakelijkheid. 4. BLITZ4KIDZ kan zich niet verzekeren voor eventuele risico’s en aansprakelijkheid ten gevolge van vervoer van kinderen door ouders/verzorgers, taxi-of busbedrijf. De vervoerders hebben hiervoor een verplichte aansprakelijkheidsverzekering (WA). 5. Indien BLITZ4KIDZ aansprakelijk is, is deze beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekering van BLITZ4KIDZ wordt gedekt en uitgekeerd. 6.Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt en BLITZ4KIDZ toch aansprakelijk is gesteld, dan wordt de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag dat ten hoogste gelijk is aan het overeengekomen bedrag voor opvang dat zou gelden voor 2 maanden. Kinderopvang Blitz 4 Kidz v.o.f. Adres locatie Rucphen: Schijfse Vaartkant 3b, 4715 EK Rucphen (LRK: 145024258) Adres locatie Schijf: Zoeksestraat 5, 4721 AC Schijf (LRK: 222651192) Telefoonnummers: 06-36078853 & 06-12660317 IBAN Bankrekeningnummer: NL41 INGB 0006 3071 92 BTW-nummer: 853534913B01 KvK-nummer: 59521252 7. BLITZ4KIDZ is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade. 

 1.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij BLITZ4KIDZ tijdig nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden na dat moment is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn of haar rechten terzake verliest. 2.BLITZ4KIDZ behandelt de klacht overeenkomstig haar interne klachtenprocedure. Bij het opstellen of wijzigen van deze procedure bestaat Ouderbetrokkenheid in de zin van artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden. 3. Indien de klacht niet in der minne kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling van artikel 16.

1. Geschillen tussen de klanten BLITZ4KIDZ over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door BLITZ4KIDZ te leveren of geleverde diensten en zaken kunnen zowel door de klant als door BLITZ4KIDZ aanhangig worden gemaakt bij de Geschillencommissie Kinderopvang, Postbus 90 600, 2509 LP Den Haag, (www.sgc.nl). 2. Geschillen die betrekking hebben op dood, lichamelijk letsel of ziekte zijn uitgesloten van behandeling door de Geschillencommissie. Indien letselschade of ziekte aantoonbaar het gevolg is van het handelen of de nalatigheid van BLITZ4KIDZ, is een geschil over de gevolgen daarvan in relatie tot deze Algemene voorwaarden (bijvoorbeeld een doorbetalingsverplichting) wel ontvankelijk, de letselschade zelf niet. Voor de letselschade zelf staat uiteraard de gang naar de rechter open. 3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn of haar klacht eerst bij BLITZ4KIDZ heeft ingediend. 4. Nadat de klacht bij BLITZ4KIDZ is ingediend, moet het geschil uiterlijk drie maanden na het ontstaan daarvan (zie artikel 15 lid 3) bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt. 5. Wanneer de klant een geschil aanhangig maakt bij de Geschillencommissie, is BLITZ4KIDZ aan deze keuze gebonden. Indien BLITZ4KIDZ een geschil aanhangig wil maken bij de Geschillencommissie, moet BLITZ4KIDZ de klant schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij of zij daarmee akkoord gaat. BLITZ4KIDZ dient daarbij aan te kondigen dat hij of zij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil bij de rechter aanhangig te maken. 6. De Geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de Geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor marginale toetsing van dit bindend advies staat de gang naar de rechter open. 7. Uitsluitend de rechter dan wel de hierboven genoemde Geschillencommissie is bevoegd van geschillen kennis te nemen. 8. Indien de klant zulks wenselijk acht, kan hij of zij een klacht indienen bij een klachtencommissie volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorginstellingen. Het is in dat geval niet vereist, in afwijking van artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden, dat de klacht eerst Kinderopvang Blitz 4 Kidz v.o.f. Adres locatie Rucphen: Schijfse Vaartkant 3b, 4715 EK Rucphen (LRK: 145024258) Adres locatie Schijf: Zoeksestraat 5, 4721 AC Schijf (LRK: 222651192) Telefoonnummers: 06-36078853 & 06-12660317 IBAN Bankrekeningnummer: NL41 INGB 0006 3071 92 BTW-nummer: 853534913B01 KvK-nummer: 59521252 bij BLITZ4KIDZ wordt ingediend. 

De Brancheorganisatie staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van de Geschillencommissie Kinderopvang, die betrekking hebben op geschillen met een bij hen aangesloten ondernemer, tenzij deze het bindend advies binnen twee maanden na verzending daarvan ter toetsing voorlegt aan de rechter en het vonnis waarbij de rechter het bindend advies onverbindend verklaart in kracht van gewijsde gegaan is. ARTIKEL 19 – Afwijking Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, moeten schriftelijk tussen BLITZ4KIDZ en de klant worden vastgelegd. In die gevallen waarin het contract niet voorziet streven partijen naar het bereiken van een oplossing naar redelijkheid en billijkheid. Op het contract is het Nederlands recht van toepassing en betreft een nadere specificatie op de algemene voorwaarden voor kinderopvang zoals landelijk door de Brancheorganisatie Kinderopvang is vastgesteld. Rucphen, juli 2023

Scroll naar boven